CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ DỊCH VỤ

Người Dùng cần đọc và đồng ý với những Điều Khoản và Điều Kiện này trước khi sử dụng Dịch Vụ. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ DỊCH VỤ (sau đây gọi tắt là “Điều Khoản Chung”) điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ của Người Dùng, với tư cách là khách hang hoặc người sử dụng, khi sử dụng Dịch Vụ do cung cấp trên LUCA.

 1. Định nghĩa

Trong Điều Khoản Chung này, các từ và thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa dưới đây trừ khi ngữ cảnh có yêu cầu khác:

 • LUCA: tên của nền tảng ứng dụng
 • Ứng Dụng LUCA: là Ứng dụng trên nền tảng di động do LUCA phát triển và vận hành để cung cấp Dịch vụ tiếp thị triển khai dưới thương hiệu LUCA.
 • Tài Khoản LUCA: là tài khoản điện tử trên hệ thống công nghệ thông tin của LUCA do Người Dùng tạo lập và quản lý thông qua nhiều hình thức khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn bởi ứng dụng trên điện thoại di động, website, SIMCARD và các hình thức khác để truy cập, sử dụng Dịch Vụ do LUCA cung cấp.
 • Người Dùng: là các khách hàng có nhu cầu mở và sử dụng Dịch Vụ của LUCA.
 • Dịch Vụ: bao gồm dịch vụ được thực hiện Tại Điểm Giao Dịch và các dịch vụ trên Ứng Dụng LUCA.
 • Giao Dịch: là bất kỳ giao dịch nào của Người Dùng liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ được cung cấp bởi LUCA.
 • Điểm Giao Dịch: là các địa điểm đối tác được LUCA ủy quyền cung cấp các dịch vụ Nạp/Rút, thanh toán tiền điện, nước, khoản vay để Người Dùng sử dụng; Danh sách Điểm Giao Dịch được liệt kê tại đây.
 • Các Giới Hạn Giao Dịch: nghĩa là các giới hạn sau đây:Người Dùng là cá nhân sử dụng Tài khoản LUCA bị giới hạn số dư tối đa của Tài Khoản LUCA là 5.000.000 đồng và tổng giá trị Giao Dịch không quá 5.000.000 đồng/tháng. Hạn mức này không áp dụng đối với Người Dùng là tổ chức/ doanh nghiệp hoặc người gửi thanh toán cho LUCA và có thể được điều chỉnh, thay đổi theo Quy Định Pháp Luật và chính sách của LUCA tại từng thời điểm;Người Dùng sử dụng Dịch Vụ rút tiền từ LUCA bị giới hạn giao dịch không quá 1.000.000 VND mỗi Người Dùng một ngày.
 • Biện Pháp Xác Thực: là các yếu tố xác thực mà LUCA sử dụng để xác thực định danh Người Dùng bao gồm nhưng không giới hạn mật khẩu sử dụng một lần (One-Time Password), mật khẩu, đặc điểm sinh trắc học, nhận dạng gương m số chứng minh thư hoặc căn cước công dân và các biện pháp xác thực khác được phép thực hiện theo Quy Định Pháp Luật.
 • Dịch Vụ Khách Hàng: nghĩa là dịch vụ chăm sóc khách hàng của LUCA, được cung cấp theo số điện thoại (028) 39917199 hoặc 1900545441.
 • Hồ Sơ Mở Tài Khoản LUCA: là các giấy tờ, thông tin của cá nhân phải cung cấp theo quy định của pháp luật và yêu cầu của LUCA, bao gồm nhưng không giới hạn: Đối với cá nhân: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số điện thoại; Đối với tổ chức: tên giao dịch viết tắt và đầy đủ; mã số doanh nghiệp; mã số thuế; trụ sở chính; số điện thoại; người đại diện hợp pháp; Hồ Sơ Mở Tài Khoản LUCA sẽ được LUCA cập nhật theo quy định của pháp luật và yêu cầu phù hợp của LUCA theo từng thời điểm và được đăng tải trên Ứng Dụng LUCA.
 • Quy Định Pháp Luật: bao gồm toàn bộ các quy định pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam như Luật, Bộ luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, quy chuẩn, quy tắc, quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các quy định có hiệu lực pháp luật khác tại từng thời điểm.
 • Ngày Làm Việc: là các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, không bao gồm ngày nghỉ, lễ, Tết theo Quy Định Pháp Luật.
 1. Các Quy Tắc Chung
 • Bằng việc truy cập, tải về Ứng Dụng LUCA, Người Dùng xác nhận đã hiểu rõ các Điều Khoản Chung và hoàn toàn đồng ý với từng phần cũng như toàn bộ các điều khoản và điều kiện được quy định tại đây, cũng như bất kỳ các điều chỉnh liên quan và chấp nhận rằng việc sử dụng Dịch Vụ sẽ chịu sự điều chỉnh của những Điều Khoản Chung này.
 • Bằng việc truy cập, tải về và sử dụng Ứng Dụng LUCA, Người Dùng thừa nhận và đồng ý rằng đã chấp thuận với các phương thức, yêu cầu, và/hoặc chính sách được quy định trong Điều Khoản Chung này, và rằng Người Dùng theo đây đồng ý cho LUCA thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Người Dùng như được mô tả trong Điều Khoản Chung này.
 • Người Dùng sẽ được xem là đương nhiên chấp nhận và chịu sự ràng buộc của những Điều Khoản Chung này và việc Người Dùng dùng một phần hoặc toàn bộ các Dịch Vụ trên Ứng Dụng LUCA được xem là giữa Người Dùng và LUCA đã ký kết và thực hiện một Hợp đồng dịch vụ.
 • LUCA có quyền thay đổi những Điều Khoản Chung này hoặc bất kỳ tính năng nào của Dịch Vụ vào bất kỳ thời điểm nào. Thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi công bố thay đổi của các Điều Khoản Chung hoặc tính năng tại Ứng Dụng LUCA.
 • Người Dùng đồng ý đánh giá những Điều Khoản Chung này định kỳ để đảm bảo rằng Người Dùng đã được cập nhật đối với bất kỳ các thay đổi hoặc sửa đổi đối với những Điều Khoản Chung này. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sẽ được xem là Người Dùng chấp nhận hoàn toàn các Điều Khoản Chung được thay đổi.
 • Người Dùng đảm bảo rằng Người Dùng đã hiểu rõ các hướng dẫn và quy trình sử dụng Dịch Vụ của LUCA và những thay đổi, bổ sung (nếu có) của LUCA.
 1. Đăng Ký và sử dụng Dịch Vụ
 • Đăng Ký và sử dụng Dịch Vụ
 • Để sử dụng Dịch Vụ, trước hết Người Dùng cần tải Ứng Dụng LUCA, chọn đăng ký và làm theo hướng dẫn.
  • Người Dùng đồng ý cung cấp cho LUCA \ các thông tin đầy đủ, cập nhật và chính xác liên quan đến Người Dùng mà LUCA sẽ yêu cầu vào từng thời điểm để sử dụng Dịch Vụ. Người Dùng đồng ý cập nhật ngay trên ứng dụng LUCA bất kỳ thay đổi nào về các thông tin đã được cung cấp cho LUCA. Người Dùng tuyên bố và bảo đảm rằng các thông tin của Người Dùng và các thông tin khác được cung cấp cho LUCA là trung thực và chính xác và chịu trách nhiệm đối với các thông tin đã cung cấp trên Ứng Dụng LUCA.
  • Theo yêu cầu của LUCA, Người Dùng sẽ cung cấp cho LUCA các thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ mà LUCA có thể yêu cầu một cách hợp lý cho các mục đích sau đây:
   • Trợ giúp LUCA tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Quy Định Pháp Luật;
   • Báo cáo các cơ quan hữu quan hoặc các cơ quan chính phủ về việc tuân thủ những nghĩa vụ đó;
   • Đánh giá việc Người Dùng đã tuân thủ, đang tuân thủ và có thể tiếp tục tuân thủ tất cả các nghĩa vụ của mình theo những Điều Khoản Chung này hay không.
  • Người Dùng buộc phải hoàn thành việc liên kết Tài Khoản LUCA với tài khoản thanh toán để được kích hoạt tính năng rút tiền từ LUCA. Người Dùng được liên kết Tài Khoản LUCA với một tài khoản thanh toán của Người Dùng.
  • Việc nạp tiền vào Tài Khoản LUCA của Người Dùng phải thực hiện từ:
   • Tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của Người Dùng
  • Người Dùng được sử dụng Tài Khoản LUCA của mình để:
   • Rút tiền ra khỏi Tài Khoản LUCA của Người Dùng về tài khoản thanh toán của Người Dùng
  • LUCA sẽ có quyền áp dụng phí dịch vụ và/hoặc lệ phí đối với Dịch Vụ; chi tiết biểu phí xem tại đây. Người Dùng đồng ý cho phép LUCA khấu trừ bất kỳ khoản phí, lệ phí hay khoản tiền khác mà Ngưởi Sử Dụng phải trả cho LUCA vào số dư Tài Khoản LUCA của Người Dùng. LUCA có quyền điều chỉnh, thay đổi biểu phí tùy từng thời điểm theo quyết định riêng của mình.
  • Người Dùng cam kết không sử dụng Dịch Vụ cho bất kỳ mục đích hoặc liên quan đến bất kỳ hành động vi phạm các Quy Định Pháp Luật, bao gồm, nhưng không giới hạn, các luật và quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố
  • Người Dùng xác nhận và công nhận rằng Người Dùng có đầy đủ năng lực hành vi, quyền hạn hoặc thẩm quyền để sử dụng Dịch Vụ.
  • Người Dùng sẽ chịu trách nhiệm quản lý tài khoản, mật khẩu tài khoản, các thông tin liên quan đến tài khoản, Biện Pháp Xác Thực, thông tin thiết bị… của mình. Nếu thông tin các thông tin trên của Người Dùng bị mất hoặc bị lấy cắp hoặc bị tiết lộ một cách bất hợp pháp, thì Người Dùng phải thay đổi thông tin tài khoản bằng cách sử dụng các công cụ được cài đặt sẵn trong Ứng Dụng LUCA hoặc thông báo ngay cho LUCA thông qua Dịch Vụ Khách Hàng để tạm ngừng Tài Khoản LUCA. Người Dùng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả yêu cầu Giao Dịch đã xảy ra trước khi LUCA nhận được thông báo đó. Người Dùng lưu ý rằng Tài Khoản LUCA sẽ chỉ tạm thời ngừng khi Người Dùng đã cung cấp mọi thông tin được yêu cầu cho Dịch Vụ Khách Hàng mà Dịch Vụ Khách Hàng có thể yêu cầu một cách hợp lý.
  • Khi sử dụng Dịch Vụ, Người Dùng chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả hành động cũng như sai sót của mình trong việc vận hành Ứng Dụng LUCA và/hoặc thực hiện Giao Dịch. Nếu bất kỳ một sai sót hay sự cố nào xảy ra, Người Dùng phải liên hệ ngay với Dịch Vụ Khách Hàng để được hướng dẫn. LUCA sẽ nỗ lực hết sức để tư vấn và trợ giúp Người Dùng.
  • Trong trường hợp có sự cố về Dịch Vụ hoặc nếu một Giao Dịch không được thực hiện theo yêu cầu của Người Dùng, Người Dùng sẽ thông báo ngay cho LUCA về sự cố đó và LUCA sẽ nỗ lực hết sức để tư vấn và trợ giúp Người Dùng.
  • LUCA đồng ý, trên cơ sở toàn quyền quyết định bồi hoàn cho bất kỳ Giao Dịch nào đã được thực hiện sai do lỗi của LUCA.
 • Ngưng sử dụng Dịch Vụ
 • LUCA ngừng, chấm dứt và hủy bỏ Dịch Vụ:
  • Người Dùng đồng ý, xác nhận và chấp thuận rằng Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) có thể được LUCA hủy bỏ vì bất kỳ lý do nào mà LUCA thấy là phù hợp và cần thiết vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho Người Dùng. Người Dùng cũng đồng ý rằng bất kỳ lý do hủy bỏ nào mà LUCA đưa ra sẽ được Người Dùng xem là lý do hợp lý. Sau khi hủy bỏ, Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) có thể được cung cấp lại bởi LUCA trên cơ sở toàn quyền quyết định thấy là phù hợp.
  • Người Dùng đồng ý, xác nhận và chấp thuận rằng vào mọi thời điểm LUCA có quyền ngừng hoặc chấm dứt Tài Khoản của Người Dùng hoặc khả năng tiếp cận và sử dụng Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) của Người Dùng vì bất kỳ lý do nào mà LUCA thấy là phù hợp và cần thiết, bao gồm, nhưng không giới hạn trường hợp Người Dùng vi phạm bất kỳ quy định nào của những Điều Khoản Chung này hoặc làm trái hoặc vi phạm bất kỳ quy định, luật hiện hành liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ. Người Dùng cũng đồng ý rằng bất kỳ lý do hủy bỏ nào do LUCA đưa ra sẽ được Người Dùng xem là hợp lý. Việc tạm ngừng cung cấp Dịch Vụ có thể được thực hiện trong bất kỳ thời điểm nào và theo bất kỳ điều kiện nào mà LUCA trên cơ sở toàn quyền quyết định thấy là phù hợp.
  • Nếu Người Dùng vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Chung này hoặc làm trái hoặc vi phạm bất kỳ quy định, Quy Định Pháp Luật liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ, LUCA có quyền ngừng Dịch Vụ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các cá nhân, tổ chức liên quan về việc làm trái hoặc vi phạm theo cách thức phù hợp. Sau khi hủy bỏ hoặc chấm dứt Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ):
  • Tất cả các quyền đã được trao cho Người Dùng theo những Điều Khoản Chung này sẽ chấm dứt ngay lập tức;
  • Người Dùng tại đây ủy quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho LUCA hoàn trả số dư có trong Tài Khoản LUCA (nếu có) cho Người Dùng, sau khi khấu trừ mọi khoản tiền (bao gồm, nhưng không giới hạn các khoản phí và lệ phí)
 • Người Dùng chấm dứt sử dụng Dịch Vụ:
  • Người Dùng có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch Vụ của mình căn cứ theo những Điều Khoản Chung này vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách liên hệ với Dịch Vụ Khách Hàng để được hướng dẫn.
  • Sau khi hủy bỏ hoặc chấm dứt sử dụng Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ):
  • Tất cả các quyền đã được trao cho Người Dùng theo những Điều Khoản Chung này liên quan đến Dịch Vụ đã chấm dứt sẽ chấm dứt ngay lập tức;
  • Trong trường hợp tất cả các Dịch Vụ đều đã được chấm dứt, Người Dùng tại đây ủy quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho LUCA hoàn lại số dư có trong Tài Khoản LUCA (nếu có) cho Người Dùng, sau khi khấu trừ mọi khoản tiền (bao gồm, nhưng không giới hạn các khoản phí và lệ phí)
 1. Quyền sở hữu trí tuệ
 • Tất cả các nhãn hiệu hàng hóa, logo, nhãn hiệu dịch vụ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc bất kỳ loại nào (cho dù đã được đăng ký hay chưa), và tất cả các nội dung thông tin, thiết kế, tài liệu, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, phức hợp phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản liên quan đến LUCA (gọi chung là “Quyền Sở Hữu Trí Tuệ”) là tài sản và luôn luôn là tài sản của LUCA và các tổ chức/đại lý khác được ủy quyền bởi LUCA (nếu có). Tất cả các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ được bảo hộ bởi Quy Định Pháp Luật về bản quyền và các công ước quốc tế. Tất cả các quyền đều được bảo lưu.
 • Ngoại trừ được cho phép rõ ràng trong những Điều Khoản Chung này, Người Dùng không được sử dụng, biên tập, công bố, mô phỏng, dịch, thực hiện các sản phẩm phái sinh từ, phân phát hoặc bằng cách khác sử dụng, tái sử dụng, sao chép, sửa đổi, hoặc công bố Quyền Sở Hữu Trí Tuệ theo bất kỳ cách thức nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của LUCA. Người Dùng không được trợ giúp hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Quyền Sở Hữu Trí Tuệ theo bất kỳ cách thức nào mà cấu thành một vi phạm về sở hữu trí tuệ và/hoặc đối với các quyền liên quan khác của LUCA.
 1. Bồi hoàn
Người Dùng đồng ý bồi hoàn cho LUCA và các bên liên quan của LUCA và đảm bảo cho họ không bị thiệt hại bởi mọi tổn thất, khiếu nại, yêu cầu, khiếu kiện, thủ tục tố tụng, chi phí (bao gồm, nhưng không giới hạn, các chi phí pháp lý) và các trách nhiệm có thể phải gánh chịu hoặc đưa ra đối với LUCA và/hoặc các nhân viên, cán bộ… của LUCA phát sinh từ hoặc liên quan đến: Việc Người Dùng sử dụng Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ); Việc Người Dùng vi phạm những Điều Khoản Chung này.
 1. Tiết Lộ Thông Tin
 • Người Dùng đồng ý rằng LUCA có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý các thông tin về Hồ Sơ Mở Tài Khoản LUCA cũng như các thông tin khác từ Người Dùng hoặc các bên thứ ba để phục vụ cho mục đích nhận biết khách hàng và xác thực theo Quy Định Pháp Luật. LUCA cũng có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của Người Dùng cho mục đích nghiên cứu và phân tích hoạt động và cải tiến Dịch Vụ.
 • Khi Người Dùng đăng ký một Tài Khoản LUCA để sử dụng Dịch Vụ, Người Dùng hiểu và đồng ý cấp quyền cho LUCA thu thập, lưu giữ, sử dụng và xử lý thông tin thông qua việc truy cập vào các ứng dụng sau trên thiết bị di động theo những Điều Khoản Chung này. Vị trí: lấy thông tin về vị trí để hiện thị danh sách các điểm giao dịch gần nhất. Trạng thái kết nối: để đảm bảo các tính năng trực tuyến của Ứng Dụng LUCA hoạt động đúng. Máy chụp hình: cho phép Người Dùng dùng để quét mã QR. Trạng thái kết nối: để đảm bảo các tính năng trực tuyến của Ứng Dụng LUCA hoạt động đúng.
 • Người Dùng chấp thuận, ủy quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho LUCA tiết lộ hoặc công bố các thông tin liên quan đến Người Dùng hoặc các Giao Dịch của Người Dùng với các cá nhân hoặc tổ chức mà LUCA có thể được yêu cầu tiết lộ theo bất kỳ Quy Định Pháp Luật hoặc quy định nào áp dụng đối với LUCA hoặc căn cứ theo bất kỳ yêu cầu hoặc lệnh nào của bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào hoặc lệnh của tòa án.
 • Người Dùng đồng ý với Chính Sách Quyền Riêng Tư của LUCA được quy định tại đây.
 1. Giới Hạn Trách Nhiệm
 • Trong mọi trường hợp LUCA (bao gồm cả các nhân viên, cán bộ hoặc các bên liên kết của LUCA) sẽ không chịu trách nhiệm đối với Người Dùng về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm và chi phí nào theo bất kỳ nguyên nhân hành động nào gây ra bởi việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng Dịch Vụ trừ khi LUCA (bao gồm cả các nhân viên, cán bộ hoặc các bên liên kết của LUCA) có lỗi trong việc để xảy ra tổn thất, thiệt hai.
 • Tuy nhiên, trong trường hợp LUCA (bao gồm cả các nhân viên, cán bộ hoặc các bên liên kết của LUCA) phải chịu trách nhiệm về các tổn thất hoặc thiệt hại theo quy định nêu trên đây, thì Người Dùng đồng ý rằng toàn bộ trách nhiệm của LUCA (bao gồm cả các nhân viên, Điểm Giao Dịch, cán bộ hoặc các bên liên kết của LUCA) sẽ được giới hạn ở số tiền thực tế của các thiệt hại trực tiếp phải gánh chịu bởi Người Dùng và trong bất kỳ trường hợp nào sẽ không vượt quá tổng số tiền được chuyển vào và chuyển ra từ Tài Khoản LUCA của Người Dùng.
 • Trong mọi trường hợp LUCA sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, do hệ quả hoặc sự kiện ngẫu nhiên nào phát sinh hoặc bắt nguồn từ việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng Dịch Vụ.
 • Trong phạm vi mà Quy Định Pháp Luật cho phép, Người Dùng đồng ý rằng LUCA (bao gồm cả các nhân viên, Điểm Giao Dịch, cán bộ hoặc các bên liên kết của LUCA) sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm và/hoặc chi phí nào mà Người Dùng phải gánh chịu do việc Người Dùng hoặc một bên thứ ba khác truy cập trái phép vào máy chủ, giao diện của LUCA, trang Web của LUCA, thiết bị và/hoặc dữ liệu của Người Dùng dù là vô tình hoặc bằng cách thức không hợp pháp hoặc không được phép như xâm nhập trái phép hoặc các lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của LUCA (ví dụ như vi rút máy tính).
 • LUCA sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện các nghĩa vụ của mình theo những Điều Khoản Chung này do các sự kiện bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của LUCA, bao gồm, nhưng không giới hạn, thiên tai, bão tố, mưa dông, bùng nổ vi rút, các hạn chế của chính phủ, đình công, chiến tranh, hỏng mạng hoặc hỏng mạng viễn thông hoặc các sự kiện bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật hoặc được công nhận bởi hai bên.
 1. An Ninh
 • Người Dùng cam kết sẽ chỉ sử dụng Ứng Dụng LUCA và Tài Khoản LUCA cho các hoạt động hợp pháp, không thực hiện các giao dịch thanh toán, chuyển tiền bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi đánh bạc,thanh toán các hàng hóa, dịch vụ bất hợp pháp hay rửa tiền, và sẽ thông báo ngay lập tức cho LUCA về (các) giao dịch có dấu hiệu sử dụng trái phép Tài Khoản LUCA của Người Dùng và/hoặc Dịch Vụ đã biết hoặc nghi vấn, hoặc bất kỳ vi phạm an ninh nào đã biết hoặc nghi vấn, kể cả việc mất thông tin, lấy cắp thông tin hoặc tiết lộ không được phép về thông tin cá nhân hoặc Tài Khoản của Người Dùng.
 • Người Dùng cam kết không sử dụng, và không cho bất kỳ bên thứ ba nào khác sử dụng, Ứng Dụng LUCA và Tài Khoản LUCA để thực hiện các hành vi xâm nhập trái phép, tấn công hệ thống, phát tán virus và phần mềm độc hại và các hành vi vi phạm Quy Định Pháp Luật hoặc gây gián đoạn, cản trở hoạt động bình thường đối với hệ thống của LUCA và các đối tác của LUCA, hoặc đối với việc sử dụng Ứng Dụng LUCA, Tài Khoản LUCA của người khác.
 • Người Dùng chịu trách nhiệm và miễn trừ toàn bộ trách nhiệm cho LUCA về việc sử dụng hoặc hoạt động trên Tài Khoản LUCA của Người Dùng trước pháp luật. Bất kỳ hoạt động gian lận, lừa gạt hoặc hoạt động bất hợp pháp khác có thể là căn cứ cho phép LUCA tạm ngừng Tài Khoản LUCA và/hoặc chấm dứt Dịch Vụ được cung cấp cho Người Dùng, theo toàn quyền quyết định của LUCA, và LUCA có thể trình báo về hành vi của Người Dùng với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét xử lý.
 1. Thông Tin Liên Lạc và Thông Báo
 • Người Dùng đồng ý rằng LUCA hoặc các bên liên kết của LUCA có thể gửi tin nhắn cho Người Dùng thông qua số điện thoại hoặc Ứng Dụng LUCA về hoặc liên quan đến các thông tin cập nhật về Dịch Vụ và các sự kiện được đưa ra hoặc cung cấp bởi LUCA hoặc các bên liên kết của LUCA. Người Dùng đồng ý rằng các thông báo được gửi qua hình thức tin nhắn nêu tại điều này có giá trị đầy đủ như một thông báo chính thức của LUCA đến Người Dùng.
 • Người Dùng đồng ý rằng LUCA không có bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc đưa ra thông báo định kỳ cho Người Dùng về chi tiết các Giao Dịch được tiến hành bởi Người Dùng.
 • Mọi thông báo và tài liệu (nếu có) cần phải được đưa ra bởi Người Dùng theo những Điều Khoản Chung này cho LUCA sẽ được gửi cho LUCA đến địa chỉ trụ sở hoặc thông qua Dịch Vụ Khách hàng của LUCA.
 • Tất cả các thông báo và tài liệu (nếu có) cần gửi cho Người Dùng bởi LUCA theo những Điều Khoản Chung này sẽ được gửi bằng một trong những phương thức sau đây:
  • Gửi thư thường hoặc thư bảo đảm đến địa chỉ mới nhất của Người Dùng theo Hồ Sơ Mở Tài Khoản LUCA của Người Dùng tại LUCA;
  • Gửi thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử mới nhất của Người Dùng theo ghi chép của LUCA;
  • Công bố thông báo hoặc thông tin liên lạc trên trang web LUCA4u.com
  • Gửi tin nhắn (SMS) hoặc gọi điện đến số điện thoại mới nhất của Người Dùng theo ghi chép của LUCA.
  • 5 Bất kỳ thông báo hoặc tài liệu hoặc thư từ liên lạc nào được xem là đã được gửi và nhận:
  • Nếu được gửi bằng thư thường hoặc thư bảo đảm, trong vòng ba (3) Ngày Làm Việc kể từ ngày gửi;
  • Nếu được gửi bằng các hình thức khác được quy định tại điều này, Ngày Làm Việc sau ngày gửi thông báo hoặc tài liệu đó.
 1. Xử lý các giao dịch có nhầm lẫn, sự cố kỹ thuật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật
 • Trong mọi trường hợp giá trị tiền được nạp vào Tài Khoản LUCA của Người Dùng chênh lệch với giá trị thực tế mà Người Dùng yêu cầu và đã thực hiện nạp, Người Dùng có nghĩa vụ phải hoàn trả lại cho LUCA hoặc người gửi tiền theo cách thức và trong thời hạn được yêu cầu.
 • Trong trường hợp LUCA có cơ sở xác định một giao dịch được thực hiện do nhầm lẫn, do sự cố kỹ thuật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, LUCA tùy theo quyết định của riêng mình có quyền thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nhằm giảm thiểu các thiệt hại có thể phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn các biện pháp sau:
  • Khoanh giữ, đóng băng khoản tiền phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch trong Tài Khoản LUCA của Người Dùng; hoặc/và
  • Tạm ngừng hoạt động Tài Khoản LUCA của Người Dùng; hoặc/và
  • Khấu trừ, thu hồi từ Tài Khoản LUCA của Người Dùng khoản tiền phát sinh do nhầm lẫn và/hoặc sự cố kỹ thuật; hoặc/và
  • Báo cáo cơ quan nhà nươc có thẩm quyền để được hướng dẫn xử lý đối với giao dịch và/hoặc khoản tiền phát sinh từ hoặc có liên quan đến nhầm lẫn, sự cố kỹ thuật hoặc vi phạm pháp luật.
 • Người Dùng đồng ý rằng LUCA có quyền thực hiện các biện pháp quy định tại Điều 10.2 nêu trên và sẽ cam kết hợp tác đầy đủ với LUCA trong việc xác minh, giải quyết các vấn đề liên quan đến giao dịch có nhầm lẫn, sự cố kỹ thuật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật. LUCA có quyền tạm khóa, phong tỏa Tài Khoản LUCA và/hoặc khoanh giữ, đóng băng khoản tiền liên quan đến giao dịch để xác minh, làm rõ và phòng ngừa, ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra.
 • Trong trường hợp Người Dùng không hợp tác với LUCA hoặc có biểu hiện chiếm đoạt, tẩu tán khoản tiền phát sinh từ hoặc liên quan đến nhầm lẫn, sự cố kỹ thuật hoặc vi phạm pháp luật, LUCA có quyền duy trì các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nêu tại Điều 10.2 và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý, bao gồm cả xử lý hình sự trong trường hợp có dấu hiệu tội phạm. Trong mọi trường hợp, LUCA sẽ thực hiện theo kết luận, quyết định hoặc phán quyết cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Trong trường hợp LUCA có cơ sở xác định Người Dùng có hành vi lạm dụng các chương trình khuyến mại, chính sách ưu đãi, hỗ trợ người dùng của LUCA, LUCA có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt các chương trình, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đó với một, hoặc một số hoặc toàn bộ Người Dùng có liên quan và thực hiện các biện pháp cần thiết để thu hồi các ưu đãi, hỗ trợ và lợi ích kinh tế mà Người Dùng liên quan đã nhận được. Trong trường hợp hành vi lạm dụng có yếu tố vi phạm Quy Định Pháp Luật, LUCA sẽ thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét xử lý.
 1. Hành vi không phù hợp
 • Người dùng LUCA sử dụng dịch vụ LUCA một cách thích hợp và không nên sử dụng bất kỳ hành vi lừa đảo nào hoặc thu được lợi ích không chính đáng thông qua các kênh / phương pháp không phù hợp, dẫn đến mất uy tín cho LUCA và người dùng. Các hành vi sử dụng dịch vụ Luca sai mục đích như sau:
  1. sử dụng một hoặc nhiều tài khoản ảo thực hiện nhiệm vụ nhiều lần để nhận nhiều phần thưởng
  2. Không chứng minh được thao tác thực hiện nhiệm vụ theo các yêu cầu của phần thưởng (nhiệm vụ);
  3. Mở nhiều tài khoản ảo và mượn danh nghĩa người khác để đứng tên
  4. Lừa đảo tài sản của người khác và lấy phương tiện không phù hợp để kiếm lợi nhuận. LUCA sẽ có quyền nắm giữ thông tin người dùng để chịu trách nhiệm và có quyền kiểm soát tài khoản và thu hồi lợi nhuận từ tài khoản đó mà không cần báo trước cho người dùng. Nếu cấu thành tội phạm, nó sẽ được chuyển đến cơ quan tư pháp.
 • Thông tin về biệt danh, hình đại diện, thông tin cá nhân, v.v. bạn đặt không được vi phạm luật pháp và quy định quốc gia và quy định quản lý biệt danh theo quy tắc của mạng LUCA. Biệt hiệu, hình đại diện, thông tin cá nhân, v.v. của tài khoản của bạn không thể liên quan đến những điều sau đây:
  1. Không được phép sử dụng nội dung liên quan đến gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia hoặc xã hội hoặc liên quan đến chính trị;
  2. Không được phép sử dụng các tên dễ gây hiểu lầm cho người dùng hoặc bị nhầm với tài khoản chính thức khác, chẳng hạn như "GRxB", "MOMx" hoặc nội dung có từ "LUCA";
  3. Không được phép sử dụng trực tiếp tên thành phố, tên người nổi tiếng, danh từ chung, nhãn hiệu nổi tiếng và nội dung khác, như "Hồ Chí Minh" và "Bác Hồ";
  4. Không được phép sử dụng thông tin với tiếp thị quảng cáo, thông tin liên hệ hoặc mã QR, chẳng hạn như "cửa hàng XX", "XX Zalo", v.v.;
  5. Không được phép sử dụng hình ảnh nhạy cảm hoặc có ý nghĩa liên quan đến hành động / bộ phận nhạy cảmMặt khác, LUCA có quyền xem xét thay đổi biệt danh, hình đại diện, giới thiệu cá nhân và thông tin khác của bạn và thậm chí chặn biệt danh LUCA, hình đại diện, thông tin cá nhân của bạn và các thông tin khác nếu có những hành vi vi phạm, nhạy cảm nói trên.
 • Dành cho doanh nghiệp: Doanh nghiệp đồng ý và bảo đảm rằng Doanh nghiệp có trách nhiệm hợp pháp đối với thông tin về phần thưởng (nhiệm vụ) mà Doanh nghiệp đã công bố. Nếu không, LUCA có thể xóa hoặc chặn thông tin phần thưởng (nhiệm vụ) Doanh nghiệp đăng tải theo luật hoặc thỏa thuận này. [Thông tin bị cấm] Bạn nên đảm bảo rằng thông tin phần thưởng (nhiệm vụ) bạn đăng không chứa thông tin sau:
  1. Vi phạm các quy định cấm của luật pháp và quy định quốc gia;
  2. Tuyên truyền chính trị, mê tín phong kiến, tục tĩu, khiêu dâm, đánh bạc, bạo lực, khủng bố hoặc xúi giục tội phạm;
  3. Gian lận, sai, thông tin không chính xác hoặc sai lệch;
  4. Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác hoặc liên quan đến bí mật thương mại của bên thứ ba và các quyền sở hữu khác;
  5. Xúc phạm, phỉ báng, đe dọa hoặc liên quan đến quyền riêng tư của người khác, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác;
  6. Có virus, chứa Trojan, trình thu thập thông tin và các mã chương trình và phần mềm độc hại khác có thể làm hỏng, giả mạo, xóa, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của bất kỳ hệ thống nào trên hồ hoặc bí mật lấy dữ liệu và dữ liệu cá nhân của hồ và các dữ liệu khác người dùng không có sự cho phép;
  7. Những người khác vi phạm lợi ích công cộng hoặc đạo đức của xã hội hoặc không phù hợp để công bố trên LUCA theo các thỏa thuận và quy tắc LUCA có liên quan.
 1. Các quy định khác
 • Việc LUCA không thực hiện hoặc áp dụng bất kỳ quyền hoặc biện pháp nào mà LUCA có theo quy định tại Điều Khoản Chung này hoặc theo Quy Định Pháp Luật không bị xem là LUCA từ bỏ hoặc hạn chế quyền hoặc biện pháp đó, và LUCA bảo lưu quyền thực hiện quyền hoặc biện pháp đó vào bất kỳ thời điểm nào LUCA nhận thấy thích hợp.
 • Trong trường hợp bất kỳ quy định nào của những Điều Khoản Chung này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi bằng cách khác thì LUCA sẽ sửa đổi quy định đó, hoặc (theo toàn quyền quyết định của mình) bỏ quy định đó ra khỏi những Điều Khoản Chung này. Nếu bất kỳ quy định nào của những Điều Khoản Chung này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, việc xác định như vậy sẽ không ảnh hưởng đến các quy định còn lại của những Điều Khoản Chung này, và những Điều Khoản Chung này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.
 • Người Dùng xác nhận rằng LUCA, theo các luật và quy định hiện hành hoặc sau khi nhận được chỉ thị của các cơ quan hữu quan chính phủ, có thể được yêu cầu thực hiện các hành động mà có thể vi phạm các quy định của những Điều Khoản Chung này. Về vấn đề này, Người Dùng đồng ý không buộc LUCA phải chịu trách nhiệm.
 • Người Dùng không được chuyển nhượng các quyền của mình theo những Điều Khoản Chung này nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của LUCA. LUCA có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo những Điều Khoản Chung này mà không cần có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Người Dùng.
 • Những Điều Khoản Chung này sẽ có giá trị ràng buộc đối với những người thừa kế, các đại diện cá nhân và đại diện theo pháp luật, các bên kế nhiệm quyền sở hữu và các bên nhận chuyển nhượng được phép về tài sản (nếu có) của Người Dùng.
 • Bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng nào theo những Điều Khoản Chung này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Nếu không đạt được thỏa thuận thông qua thương lượng hòa giải như vậy, các bên tại đây đồng ý sẽ đưa tranh chấp hoặc bất đồng lên tòa án có thẩm quyền tại Thành Phố Hồ Chí Minh để giải quyết.
 • LUCA không thực hiện hoặc áp dụng bất kỳ quyền hoặc biện pháp nào mà LUCA có theo quy định tại Điều Khoản Chung này hoặc theo Quy Định Pháp Luật không bị xem là LUCA từ bỏ hoặc hạn chế quyền hoặc biện pháp đó và LUCA bảo lưu việc thực hiện quyền hoặc biện pháp đó vào bất kỳ thời điểm nào mà LUCA nhận thấy phù hợp.
 • Tranh chấp giữa Người Dùng và bên thứ ba: LUCA không có bất cứ trách nhiệm liên quan nào mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ Người Dùng, cung cấp thông tin cần thiết để Người Dùng và bên thứ ba liên quan để cùng giải quyết. Người Dùng và bên thứ ba phải trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giao dịch của Người Dùng và bên thứ ba. Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp, yêu cầu hoàn tiền… LUCA có toàn quyền tạm giữ/đóng băng các khoản tiền trong tài khoản có liên quan cho đến khi vấn đề được giải quyết hoặc có quyết định cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Việc LUCA không thực hiện hoặc áp dụng bất kỳ quyền hoặc biện pháp nào mà LUCA có theo quy định tại Điều Khoản Chung nay hoặc theo Quy Định Pháp Luật không được xem là LUCA từ bỏ hoặc hạn chế quyền hoặc biện pháp đó, và LUCA bảo lưu quyền thực hiện quyền hoặc biện pháp đó vào bất kỳ thời điểm nào LUCA nhận thấy thích hợp.
 • Bằng việc xác nhận/đánh dấu vào mục dưới đây, Người Dùng xác nhận đã đọc, hiểu đầy đủ và đồng ý hoàn toàn với các nội dung của Điều Khoản Chung này.
Chào mừng bạn đến với LUCA. Mong muốn được hỗ trợ giải đáp cho những thắc mắc của bạn về Luca? Vui lòng bấm vào đây.